Sammubani

Barruulee haarawa maxxanfaman torbaan torbaaniin guyyoota sanbattanii argachuuf websaayiti kana daawwachuu dandeessu.

www.sammubani.com  Walii dabarsuun haqa walii raabsaa.

Garuu yeroo tokko tokko jidduun cuufamu waan danda’uuf, yeroo mallatoo cuufamu argitan gara websaayiti kanaatti deebi’aa. www.sammubani.wordpress.com

Advertisements

Fuudha/Heeruma Barbaada, Garuu…

Akkuma beekkamu yeroon ammaa yeroo qormaatati. “Fuudhu/heeruma barbaada, garuu kana gochuu hin dandeenye. Jireenyi natti hadhoofte maal gochuun danda’aa?”
Eeti,gaafin kuni gaafii dargaggeessa fi shamarran hundaa quuqaa jiruudha. Fuudhu ykn heerumu barbaadu garuu harki itti qal’ate. Yoo warra ofiitin mari’ataniis warris isaanitti ka’a. Maal irratti fuudhu hedda? jechuun gadda irratti gadda dabaluuf. Continue reading

Kitaaba Ibidda Jaalala fi Dawaa Isaa

Maqaa Rabbii akkaan mararfataa, rahmata godhaa ta`een jalqaba. Nageenyi fi rahmanni Rabbii Ergamaa Isaa Muhammad irratti haa jiraatu. Dubbiin hundarra dhugaan jecha Rabbii Qur`aana; qajeelchi hunda caalu qajeelcha Nabii Muhammad (SAW). Namni Karaa Nabiyyii fi Qur`aana hordofee qajeele, lubbuma ofiitif qajeele; namni isaan lamaan kanniin irraa dabes lubbuma ofii irratti dabe. Continue reading

Hiika Faatiha Beekuf-kutaa 2ffaa

Hiika suuraa Faatiha sirnaan beeku fi irratti xinxalluun, milkaa’innaa fi gammachuu addunyaa fi Aakhiraa akka goonfatan nama taasisa. Mee sirritti dubbisi, itti xinxalli iccitii ajaa’iba argita. Milkaa’inni fi gammachuun kee faatiha keessatti guduunfame siif jira. Continue reading

Hiika Faatiha Beekuf-kutaa 1

Suuratu Al-Faatihan “Faatiha” jedhamte tan moggaafamteef Qur’aanni waan ittiin banamuufi. Suuraa tana ilaalchisee Aalimman akki jedhan “Hiika Qur’aanaa tawhiida, Ahkaama (murtiwwaan), mindaa, daandii ilmaan Aadam fi kan biroo ilaalchise tan of keessatti cuunfite qabatteedha. Kanaafi, Ummul Qur’aan (Haadho Qur’aana)” jedhamte tan moggaafamteef.”[1]  Continue reading

Daandii Milkaa’inna fi Gammachu-kutaa-19

Jireenya kee keessatti kitaabota lama dubbisuu/qo’achuu hin dagatin. Tokkoffaa Jecha Rabbii kan ta’e Qur’aana. Lammaffaan immoo yuniversii nu marsee jiruudha. Yommuu Qur’aana dubbisnu, hubannaa fi xinxalliin dubbisuu qabna. Yommuu kitaaba yuniversii jennu immoo, wantoota Rabbiin uume irratti xinxalluu fi dandeetti Rabbii hubachuudha. Guyyaa guyyaan yommuu uumama samii, dachii, biqiltootaa, bineensota fi beeladoota, gaara fi kkf irratti xinxallitu, qalbiin tee ni kakaati, dandeetti Rabbii ni hubatta. Halkan samiin urjiile fi ji’aan akkamitti akka bareechifamte mee ilaali. Ganamas, bulee qulqulluu, qaawwa wayitu tan hin qabne fi aduudhaan akkamitti akka ibsamte mee itti xinxalli. Yoo akkana goote sammuu kee iddoo sirriitti fayyadamaa jirtaa jechuudha. Imaanni kee sii dabala. Continue reading

Sadaqaa- Bantu Hulaa Rizqii

Sadaqaa jechuun hojii gaarii kamiyyuu gara Rabbii ittiin dhiyaatun ajrii (mindaa) itti argataniidha. Fakkeenyaf, Subhaanallah, Alhamdulillah, Allahu akbar jechuun sadaqaadha, maallaqaan nama gargaarun sadaqaadha. Garuu yeroo baay’ee sammuu namaatti kan dhufuu maallaqa namoota harka qalleeyyitiif kennuudha. Eeti, sadaqaan isaan qofa irratti kan daangeefamu osoo hin ta’in firoota fi hawaasa bal’aaf gargaarsa fi deeggarsa kennu kan of keessatti hammatuudha. Continue reading

TO Save

Dubbistoonni barruuulee telefoona irratti buusun boodarra dubbisuu barbaaddan filannoo kana hordofuu dandeessu.
1. http://www.sammubani.wordpress.com yoo fayyadamtan,akkaawunti pocket banachuun save gochuu dandeessu. Erga akkaawunti pocket bantani booda, mallattoo pocket ni tuqxu. San booda, boodarra dubbisuu dandeessu. Garuu applikeshinii pocket Google store irraa buusun isin irra jira.
2. http://www.sammubani.com kan fayyadamtan yoo taatan immoo, mallatoo Print ni tuqxu. Ergasii fuulli haarofti isiniif dhufa. Fuula haarawa san irraa gara gubbaatti PDF bakka jedhu tuquun buusu dandeessu. Yookiin tarkaanfi tokkoffaas hordofuu dandeessu.

sammubanifakkii

Jireenya Du’aan Boodaa

Dur irraa kaase hanga ammaatti gaafin, “Eessaa ka’ee garam deemaa jira?” jedhu sammuu dhala namaa dhamaasaa kan jiruudha. Deebii kanaa ima barbaadu. Garuu madda sirrii keessa waan hin barbaannef baay’een isaanii argachuu hin dandeenye. Gaafiin “Du’aan booda jireenyi ni jiraa?” jedhu wal-dhabbii fi mormii baay’ee kan kaase fi ammas kan kaasaa jiruudha. Namni erga du’ee ni kaafamaa moo akkanumatti biyyee ta’ee hafaa? Continue reading

Daandii Milkaa’inna fi Gammachuu-Lakk.18

Barruun tuni barreefamoota gaggabaabo ji’a Sadaasa (November) 2016 fuula Fesbuuki Jireenya Badhaatu irraa walitti funaannamtedha.

Mallatoole fedhii lubbuu hordofuu agarsiisan keessaa tokko, wanta badaa ta’e garuu gaarii fakkaatu hojjachuuf ni ariifatta. Mirqaanaa fi kokolfaa hojjachuu jalqabda. Sheyxaanni hojii badaa kana garmalee miidhagsa. Haa ta’uu malee, boodarratti gaabbii fi gadda laalessaatu sitti dhagahama. Haalli akkanaa si qunnamee beekaa? Yoo si hin qunnamiin, namoota naannoo kee jiran baditti kan lixan ilaali. Fakkeenyaf, gurbaa fi intalli, mirqaansu fi kokkolfaa karaa haraamatin walitti dhufu. Akkuma yeroon darbuun hariiroon isaan jidduu jiru gaabbii fi gadda akka ibiddaatti nama gubuutti jijjirama adeema. Kanaafu, hojiin badaan gaarii yommuu sitti fakkaatu fi hojjachuu yommuu eegaltu kokolfituu fi kan gammaddu yoo taate, fedhii lubbuu hordofaa akka jirtu yaadadhu, dhumti hojii keeti gaabbii fi gadda hamaa akka ta’u beeki. Nafsee tee faallessi. Obsii. Kuni mallattoo jalqaba dhukkuba fedhii lubbuu hordofuuti. Continue reading

Badhaadhinnaaf Utubaa 2ffaa- Qusannaa

Mana barnoota keessa taanee yommuu siviks barannu boqonnaan “Qusanna (Saving)” jedhu tokko hin hafu. Bara baraan boqonna kana barataa turre. Garuu wanti ach irratti barraa’u tiyoori qofa moo shaakala qabaa? Rakkoon mana barnootaa guddaan tiyoori qofaan sammuu hadoochu, barattoota shakalsiisun ykn akka shaakalan karaa itti agarsiisun hin jiru. In sha Allah har’a bal’innaanis ta’uu baatu hanga ta’e waa’ee qusannaa ni ilaalla. Continue reading